INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ V SOULADU S ČL. 13 GDPR

Daniel Rychter, DIČ:  , místem podnikání: Vitkovicka 3365, Ostrava, 70200, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostrava coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. s účinností od 25.5.2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které v mnoha směrech nahrazuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

Dle čl. 13 Nařízení je správce osobních údajů povinen v okamžiku získání osobních údajů poskytnout subjektu údajů (tedy Vám) tyto níže uvedené informace, které Vám proto tímto coby subjektu údajů sdělujeme:

1) Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Daniel Rychter, DIČ:  , místem podnikání: Vitkovicka 3365, Ostrava, 70200, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostrava (dále jen “Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou - adresa:Vitkovicka 3365, Ostrava, 70200, email: info@rychterd.com , tel.: +420 725651098

2) Účel a právní titul zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb či zboží uzavřené prostřednictvím internetové stránky https://rychterd.com , dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. V rámci jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy s dalšími subjekty údajů (zaměstnanci, dodavatelé) jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy za účelem plnění této smlouvy.

Osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to zejména vymáhání případných vzniklých pohledávek ze smluv uzavřených se subjektem údajů. Dále mohou být osobní údaje subjektů údajů zpracovávány k využití přímého marketingu (tj. k zasílání nabídek o produktech, informací o nových produktech) a to na základě souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Subjekt údajů má v případě zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení právo vznést vůči Správci námitku dle čl. 21 Nařízení. Správce v případě vznesení této Námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Osobní údaje jsou zpracovávány ze strany Správce také za účelem plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení, např. ke státním orgánům (např. správcům daně pro výkon správy daní, soudům, exekutorům, notářům), pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů.

3) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud bude Správce zpracovávat osobní údaje na základě Vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (např. pro marketingové účely), má subjekt údajů (tedy Vy) právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat způsobem, kterým byl Vámi udělen, popřípadě osobně v úředních hodinách na adrese: Vitkovicka 3365, Ostrava, 70200, písemně na téže adrese nebo prostřednictvím emailové adresy info@rychterd.com , či telefonicky na číslo: +420 725651098.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů oznámeno Správci, může Správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

4) Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme sami prostřednictvím našich zaměstnanců nebo námi pověřených zpracovatelů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 Nařízení. Ve všech případech však dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které nám jako správci a našim zpracovatelům vyplývají z platné legislativy a při předání dbáme, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

Zpracovateli / příjemci osobních údajů jsou zejména (neplatí pro údaje o zdravotním stavu, které nejsou poskytovány žádnému subjektu):

  • státní orgány a další instituce v rámci zákonných povinností, zejména orgány státní správy, soudy, správce daně, orgány činné v trestním řízení, orgány sociálního zabezpečení, exekutoři, notáři, česká asociace pojišťoven, pojišťovny);
  • společnost spravující informační systém správce a společnost zajišťující správci it servis;
  • s předchozím souhlasem nebo na příkaz subjektu údajů mohou být osobní údaje poskytnuty dalším subjektům.

5) Úmysl Správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a zpracování na základě automatizovaného zpracování

Osobní údaje námi zpracovávané nejsou předávány do zahraniční či jakékoliv mezinárodní organizaci. Při zpracování osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování (tedy bez ingerence člověka), včetně profilování.

6) Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy (zákonné promlčecí doby) a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle Nařízení má subjekt údajů (tedy Vy) dále tyto práva, která může vykonat vůči Správci buď osobně na adrese: Vitkovicka 3365, Ostrava, 70200, písemně na téže adrese nebo prostřednictvím emailové adresy info@rychterd.com , či telefonicky na číslo: +420 725651098 a Správce je povinen mu na tuto žádost odpovědět ve lhůtě 1 měsíce.

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ze strany Správce.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace o těchto výše uvedených právech Subjektu údajů a jejich výkonu jsou k dispozici na webových stránkách https://www.rychterd.com/informace-poskytovane-subjektu-udaju-v-souladu-s-cl--13-gdpr potažmo Vám budou předány kdykoliv v pracovní době na pobočce Správce. 

V Ostravě dne 25.5.2018

Zpět do obchodu